Tee oma raamatupidamine ise

Alusta raamatupidamise sise-eeskirja koostamisest

Alusta raamatupidamise sise-eeskirja koostamisest

Kõik Eestis tegutsevad raamatupidamiskohustuslased (v.a mikroettevõtjad) peavad koostama raamatupidamise sise-eeskirja (RPS § 11).

Raamatupidamise sise-eeskiri on mahukas dokument, milles peab olema ära kirjeldatud:

 • kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega,
 • majandustehingute dokumenteerimise ja kirjendamise kord,
 • algdokumentide käive ja säilitamine,
 • raamatupidamisregistrite pidamine,
 • tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel,
 • varade ja kohustuste inventeerimine,
 • raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis,
 • aruannete koostamise kord,
 • jm raamatupidamise korraldamisega seotud asjaolud.

See aitab ettevõttel raamatupidamise arvestusprintsiipe järgida, eriti oluline on see järjepidevuse tagamiseks. Siin määratakse kindlaks milliste dokumentide alusel toimub ettevõttes raha, materjali, toodete, põhivahendite jm varaobjektide liikumine.

Samuti tuleks sise-eeskirjas määrata ära ettevõtte varaobjektide liigitus käibe-ja põhivaraks. Viimastele tuleb määrata soetusmaksumuse alampiir.
Käibevara muudab majandustegevuse käigus pidevalt oma vormi (raha -> materjal -> toode -> raha).

Käibevara hulka kuuluvad:

 • raha;
 • lühiajalised finantsinvesteeringud ehk raha paigutus teise ettevõtte aktsiatesse lühemaks perioodiks kui üks aasta, eesmärgiga teenida kasumit väärtpaberite müügist;
 • lühiajalised nõuded, näiteks nõue ostjate vastu või ettemaksed tarnijatele kauba eest;
 • varud, näiteks laos hoiustatud materjal, lõpetamata toodang, valmistoodang.

Põhivara eeldab materiaalse vormi säilitamist.

Kui on keeruline määratleda, kas tegemist on käibe- või põhivaraga, võib vaadata, kui kaua on see vara kasutusel. Seadus ütleb, et põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul, tavaliselt rohkem kui üks aasta. Kõik muu vara on käibevara.

Teiseks lähtekohaks on vara soetusmaksumuse summa, millest alates hakatakse vara arvestama põhivarana.

Sise- eeskirjas sätestatakse ka vara mahakandmise kord, seda tegema volitatud inimesed ja vajalikud dokumendid.

Mis tuleb sise-eeskirjas veel kindlaks määrata?

Eraldi tuleb kindlaks määrata majanduskulu aruannete, lähetuskulude ja palgaarvestuse aruannete vormid ning nende esitamise kord ja tähtajad. Samuti raamatupidamisregistrite pidamise kord ning märkida ära raamatupidamise läbiviimiseks kasutatav arvutiprogramm.

Sise-eeskirjade koostamisel pane kirja kõik vajalik oma ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, vajadusel täienda eeskirja ja kasuta seda edaspidi kui spikrit. NB! Ära viska sise-eeskirja ära, sest sellega võivad soovida tutvuda näiteks audiitorid, maksuametnikud või revidendid

Kuidas raamatupidamise sise-eeskirja vormistada?

Sise-eeskirja vorm ei ole ette kirjutatud ja sellepärast võid sa seda teha oma äranägemise järgi. Kuna tegemist on ametliku dokumendiga, peaks see siiski korrektselt vormistatud olema.

Tasub meeles pidada, et juhul, kui eeskirjas ei ole kirjeldatud mõnda raamatupidamise korraldamise sätet, dokumenteerimise viisi või arvestuse korda, lähtutakse raamatupidamise seadusest ja Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn