Tee oma raamatupidamine ise

Varade ja kohustuste inventeerimine

Varade ja kohustuste inventeerimine

Inventeerimisega täpsustatakse jooksvat raamatupidamisarvestust ja antakse täiendavat informatsiooni loomuliku kao, arvestusvigade, raiskamiste ja varguste kohta.

Inventuurid võivad olla mahu järgi kas täielikud või osalised.

Täieliku inventuuriga hõlmatakse ettevõtte kõiki vahendeid ja see viiakse läbi tavaliselt üks kord aastas, enne raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Osalise inventuuriga kaasatakse ettevõtte varade või võlgade mingi liik ning seda võidakse läbi viia mitu korda aastas arvestusandmete täpsustamiseks ning tekkinud puudu- või ülejääkide kindlakstegemiseks.

Läbiviimise mooduse järgi tuntakse füüsilisi ja raamatupidamislikke inventuure.

Füüsilised inventuurid on nn aineliste varade inventuurid ja raamatupidamislikud on näiteks nõuete ja kohustuste kontrollimine raamatupidajate poolt.
Läbiviimise aja järgi jagunevad inventuurid korralisteks (kindla kuupäeva seisuga) ja erakorralisteks (ootamatud).

Korraliste inventuuride läbiviimise sageduse määrab iga ettevõte iseseisvalt, fikseerides tähtajad raamatupidamise sise-eeskirjades, näiteks:

Korraliste inventuuride läbiviimise tähtajad:

1) rahalised vahendid (üks kord aastas – majandusaasta lõpus).
2) materjalid ja kaup (üks kord aastas – majandusaasta lõpus).
3) ülejäänud varad ja bilansikirjed (iga majandusaasta lõpus).

Erakorralised inventuurid viiakse läbi:

1) varguste ja riisumiste juhtude avastamisel
2) tulekahju (viivitamata)
3) materiaalselt vastutavate isikute vahetumisel

Materiaalselt vastutav on töötaja, kes töölepingujärgsete ülesannete täitmise käigus vastutab äriühingule kuuluvate rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste vastuvõtmise, hoidmise, väljastamise või kasutamise eest vastavalt materiaalse vastutuse lepingule.

Inventeerimise põhiobjektideks on: kassa, varud, arveldused, põhivara.

Majandusaasta lõpus inventeeritakse kõik varad ja kohustused ning koostatakse inventuuriaktid. Inventuuri(de) läbiviimiseks määratakse komisjon(id), kusjuures läbiviimisse kaasatakse inimesi, kes ei ole materiaalselt vastutavad.
Inventeerimisel koostatakse varaloend. Inventeerimisel märgitakse loendi tühja veergu tegelik loetud kogus ja arvutatakse tegelik maksumus. Neid lugemistulemusi võrreldakse analüütilise või sünteetiliste kontode jääkidega.

Kõik väärtuse liigid, mille osas esinesid lahkuminekud arvestusjääkidest, kantakse võrdlusandmikku. Seal näidatakse erinevused nii rahas kui ka koguseliselt. Kõik puudu- ja ülejääkide põhjused peavad olema põhjendatud ja selgitatud materiaalselt vastutavate isikute poolt.

Ettevõtte juhataja poolt määratud komisjon koostab protokolli, kus näidatakse puudu-ja ülejääkide iseloom ning nende reguleerimiskord. Kõik kindlakstehtud puudujäägid, omastamised ja riknemiskaod kantakse kas kuludesse või jäävad süüdlase kanda.

Raamatupidamislike inventuuride puhul ei vormistata akte, vaid koostatakse raamatupidamise aruanded.

Kreditoorsete (tarnijad) ja debitoorsete (ostjad) võlgnevuste inventeerimine toimub majandusaasta lõpul saldoteadetega.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn