Tee oma raamatupidamine ise

Raamatupidamine seaduse poolelt

Raamatupidamine seaduse poolelt

Eestis peavad kõik raamatupidamiskohustuslased läbi viima raamatupidamisarvestust vastavalt Eestis kehtivale Raamatupidamise seadusele – RPS.

Raamatupidamisarvestus on majandusarvestuse süsteem ettevõtte tasandil, peegeldades ettevõtte varasid, nende moodustumise allikaid ja nendega seonduvaid tehinguid.

Vastavalt RPS-le on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Eesti-või rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Kehtiva RPS § 3 punkti 7 kohaselt on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid.

Eesti finantsaruandluse standard koosneb Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (RTJ), mis põhinevad Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) väljaantud standardil väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele (IFRS for small and medium-sized entities või SME IFRS) ning on eelkõige mõeldud rakendamiseks väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub vajadus koostada täismahus IFRS aruandeid.

Maksustamisega seotud arvestuse ja aruandluse kord on kehtestatud teiste õigusaktidega.

Raamatupidamise korraldamise viisid

Äriühingus korraldab raamatupidamist äriühingu juhatus. Selleks ta kas võtab tööle lepingu alusel raamatupidamise spetsialiste, annab oma raamatupidamise töötlemiseks ja aruannete koostamiseks raamatupidamise- või audiitorfirmadele või peab oma raamatupidamist ise.

Raamatupidamine algab ja lõpeb bilansiga

Juriidilise isiku asutamisel või raamatupidamise kohustuse tekkimisel tuleb RPS-e §26 kohaselt koostada algbilanss, kus kajastub tema vara, kohustuste ja omakapitali suurus enne majandustegevuse alustamist või enne raamatupidamise kohustuste tekkimist.

Raamatupidamiskohustuslase esimeses asutamisjärgses raamatupidamise aastaaruandes esitatakse bilansis võrreldavate arvnäitajatena algbilansi saldod.

Algbilansi näidis

Näidis ei kehti osaühingu sissemakseta asutamise korral!

Kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes võrreldavaid arvnäitajaid ei esitata.
Rahavoogude aruandes esitatakse raha algsaldona algbilansis kajastatud raha summa.

Raamatupidamiskohustuslase likvideerimismenetluse lõpetamisel või raamatupidamise kohustuse lõppemisel koostab raamatupidamiskohustuslane lõppbilansi.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn