Tee oma raamatupidamine ise

Raamatupidamine seaduse poolelt

Raamatupidamine seaduse poolelt

Eestis peavad kõik raamatupidamiskohustuslased läbi viima raamatupidamisarvestust vastavalt Eestis kehtivale Raamatupidamise seadusele – RPS.

Raamatupidamisarvestus on majandusarvestuse süsteem ettevõtte tasandil, peegeldades ettevõtte varasid, nende moodustumise allikaid ja nendega seonduvaid tehinguid.

Vastavalt RPS-le on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega- IFRS või Eesti Hea Raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad arvestuspõhimõtted peavad olema vastavuses RPS-s sätestatud alusprintsiipidega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditega – RTJ

RTJ-d on mõeldud rakendamiseks eelkõige sellistele ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRS aruannete koostamiseks (näiteks väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted). Kuigi ka Eesti Hea Raamatupidamistava lähtub IFRS-st, lubab ta teatud valdkondades lihtsustatud käsitlusi ning esitab vähem nõudeid lisades avalikustatavale informatsioonile.

Maksustamisega seotud arvestuse ja aruandluse kord on kehtestatud teiste õigusaktidega.

Raamatupidamise korraldamise viisid

Äriühingus korraldab raamatupidamist äriühingu juhatus. Selleks ta kas võtab tööle lepingu alusel raamatupidamise spetsialiste, annab oma raamatupidamise töötlemiseks ja aruannete koostamiseks raamatupidamise- või audiitorfirmadele või peab oma raamatupidamist ise.

Raamatupidamine algab ja lõpeb bilansiga

Juriidilise isiku asutamisel või raamatupidamise kohustuse tekkimisel tuleb RPS-e §26 kohaselt koostada algbilanss, kus kajastub tema vara, kohustuste ja omakapitali suurus enne majandustegevuse alustamist või enne raamatupidamise kohustuste tekkimist.

Raamatupidamiskohustuslase esimeses asutamisjärgses raamatupidamise aastaaruandes esitatakse bilansis võrreldavate arvnäitajatena algbilansi saldod.

Algbilansi näidis

Kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes võrreldavaid arvnäitajaid ei esitata.
Rahavoogude aruandes esitatakse raha algsaldona algbilansis kajastatud raha summa.

Raamatupidamiskohustuslase likvideerimismenetluse lõpetamisel või raamatupidamise kohustuse lõppemisel koostab raamatupidamiskohustuslane lõppbilansi.



Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn