Tee oma raamatupidamine ise

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne

Ettevõtte tulemi kujunemisest annab ülevaate kasumiaruanne. Kasumiaruanne on tihedalt seotud bilansiga, sest kasumiaruandes toimub bilansi ühe kirje “Aruandeperioodi kasum/kahjum” detailsem iseloomustamine.
Kasumiaruanne kajastab ettevõtte majandustegevuse tulemusi aruandeperioodi jooksul.

Kasumiaruandes on kirja pandud tulud ja kulud. Tulud suurendavad ettevõtte omakapitali rida “Aruandeperioodi kasum/kahjum”. Omakapitali suurenemine kajastatakse kreeditis. Seetõttu kajastatakse ka erinevad tulud vastavate kontode kreeditis. Kuna kulud vähendavad omakapitali siis kulud kogutakse vastavate kontode deebetisse.
Tulude ja kulude kontode lõppsaldod kuuluvad ainult jooksvasse aruandeperioodi.

Seetõttu need kontod suletakse ja majandustegevuse lõpptulemus (tulude ja kulude vahe) kajastub bilansis aruandeaasta (perioodi) kasumi või kahjumina.

Tulud ja kulud fikseeritakse nende tekkimise momendil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või välja makstud (tekkepõhine arvestusprintsiip). Kasumiaruande koostamisel püütakse vastavusse viia ettevõtte tulud teatud (aruande) perioodil ja nende saavutamiseks tehtud kulud. Seega kasumiaruandes toodud arvud ei pruugi näidata raha tegelikku laekumist ja väljaminekut.

Eesti raamatupidamisseaduse lisa nr. 2 näeb ette kahte kasumiaruande skeemi.

Millist kasumiaruande skeemi valida?

Sobiva kasumiaruande skeemi valikul tuleb lähtuda sellest, kumb liigendus annab aruannete kasutajatele parema ülevaate ettevõtte majandustegevuse tulemuse kujunemisest, võttes arvesse rahvusvahelist praktikat antud tegevusvaldkonnas.

Skeem 1 rühmitab kulud nende iseloomu järgi (tööjõukulud, amortisatsioon jne)

Skeem 2 aga kulude funktsiooni järgi ettevõttes (müüdud toodangu kulu, turustuskulud, üldhalduskulud) s.t osa kuluartikleid jagatakse eri kulukohtade vahel laiali.

Kumba kasumiaruande skeemi on sobivam ettevõttes kasutada, otsustatakse igas ettevõttes eraldi ja pannakse kirja oma raamatupidamise sise- eeskirja. Kord valitud skeemi tuleks kasutada aastast aastasse, et tagada aruannete võrreldavus.

Skeemi 1 kasutavad sageli väiksemad ettevõtted ja teenindusettevõtted, mille kuludest suure osa moodustavad tööjõukulud ja amortisatsioonikulud ning puudub mõistlik alus nende kulude jagamiseks eri funktsioonide vahel.

Skeemi 2 kasutavad sagedamini suured tootmis- ja kaubandusettevõtted, kuna see annab tavaliselt parema ülevaate kulutuste eesmärkidest. Antud skeem on investorile informatiivsem ja rahvusvaheliselt rohkem tunnustust leidnud, kuigi kasumiaruande koostamine on keerulisem ja nõuab komplitseeritud raamatupidamist.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn